MALMÜDÜRLÜĞÜ
   HİZMET STANDARTLARI
 
MUHASEBE SERVİSİ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre;
a) ilgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil ihbarnamesi
e) İlgilinin beyanı
15 DAKİKA
 
2 Adli Teminat İşlemleri
1- Tahsilinde; Mahkeme kararı
2- İadesinde;
a) Mahkeme Kararı
b) Alındı belgesinin aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
15 DAKİKA
 
3 Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 DAKİKA
 
4 Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksizlik yazısı
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 DAKİKA
 
5 Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 DAKİKA
 
6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1-Alındı Belgesi
2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3-İlgilinin banka bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
1 SAAT
 
7 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
 
8 Emanet iade işlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
2- Alındı Belgesi ( düzenlenmiş olması halinde )
3- Gerekli hallerde idarenin iadeye ilişkin talep yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
30 DAKİKA
 
9 Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
1 SAAT
 
10 2022 sayılı kanuna göre yaşlılık, özürlü, bakıma muhtaç, özürlü
1- Başvuru Formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu
30 DAKİKA
 
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
 
1 Satış İşlemleri
1- Talep Dilekçesi ( İhale Aşamasında )
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Geçici Teminat Belgesi
4- Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
5- İmza Sirküsü
6- Ticaret Sicil Gazetesi
OLUMLU 30 GÜN
OLUMSUZ 4 AY
 
2 Kiralama İşlemleri
1- Talep Dilekçesi ( İhale Aşamasında )
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Geçici Teminat Belgesi
4- Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
5- İmza Sirküsü
6- Ticaret Sicil Gazetesi
OLUMLU 30 GÜN
OLUMSUZ 4 AY
 
3 İrtifak Hakkı Tesisi / Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri
1- Talep Dilekçesi
2- Yatırım Teşvik Belgesi
3- Yatırım Bilgi Formu
4- Organize ve Endüstri Bölgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belgesi
5- Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz
6- Avan Projesi
7-Sicil Kayıt Örneği
8-Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge
9-İşletme Hesap Özeti
10- İşletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları fizibilite raporu ve finans tablosu
OLUMLU 30 GÜN
OLUMSUZ 4 AY
 
4 Ecrimisil İşlemlerine İtiraz 1- İtiraz Dilekçesi
OLUMLU 30 GÜN
OLUMSUZ 4 AY
 
5 Menkul Mal Satışı
1- Talep Dilekçesi ( İhale Aşamasında )
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Geçici Teminat Belgesi
4- Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
5- İmza Sirküsü
6- Ticaret Sicil Gazetesi
OLUMLU 30 GÜN
OLUMSUZ 4 AY
 
GELİR SERVİSİ
 
1 İşe Başlama işlemleri İşe Başlama bildirimi-noter onaylı imza sirküsü-onaylı nüfus cüzdanı-nakil vasıta sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura, noter satış senedinin
tasdikli örneği-Tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracaatına ait belge, şirket ortaklarının noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti, şirket müdürü veya yöneticilerin imza sirküleri
7 GÜN
 
2 İşi terk işlemleri 1- İşi bırakma bildirimi veya dilekçe
1 AY
 
3 Vergi ilave ve terk işlemleri 1-Dilekçe
5 DK
 
4 Ö.K.C.izin yazısı talebi 1-Dilekçe
5 DK
 
5 Vergi levhası tasdiki
1- Yoklama fişi
2- Tutanak
3- Dilekçe
5 DK
 
6 Ö.K.C.levhası tasdiki
1- İlş.Yön. 135 .md. Ruhsat fotokopisi
2- Alış faturası
3- Fiş örneği
5 DK
 
7 İB form işlemleri 1- İşl.Yön. 140 Md
5 DK
 
8 E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan Beyannamelerin kabul işlekleri
193 Salımı GVK Md:92 -7338 Salılı V.İ.V.
Kan: Md:8 -213 Sayılı VUK Md:257
10 DK
 
9 Mükellef talb. Üze. adı. Kes. Stb. kes.tey.işl. Gelir vergisi Kanunu ile ilgili 252 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği.
1 GÜN
 
10 Mahsup İşlemleri 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi
3 AY
 
11 İşi terk eden mükelleflerin Belge iptal işlemleri Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazi ile kayıtlarda bulunan belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrol edilerek kullanılmayanların iptali, belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır.
30 GÜN
 
12 Mükellef talebi üzerin ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı Dilekçe, ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı
10 DK
 
13 Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma Uzlaşma talep dilekçesi
1 AY
 
14 Tarhiyat sonrası Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi Dilekçe
60 GÜN
 
15 Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376. mad. Talep işlemleri Dilekçe
5 DK
 
16 Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik işlemleri Dilekçe
5 DK
 
17 Vergi Borcu yoktur yazısı Yazı-Dilekçe
10 DK
 
18 YMM Bil. İs.Ya Yazı
7 GÜN
 
19 Tecil İşlemleri Tecil talep formu- Teminat
10 DK
 
20 Mükellefiyet kaydı araştırması Yeşil kart talep formu -SYDV maktu form
5 DK
 
21 Takibe alma işlemleri Ödeme emrinin düzenlenmesi
1 AY
 
22 Haciz varakası düzenleme işlemleri Haciz varakası düzenleme ve onaylama işlemleri
1 AY
 
23 İstatistikler Aylık rutin istatistikler
3 GÜN
 
24 Takdire sevk işlemleri Beyanname vermeyen mükelleflerin matrah takdir işlemleri
1 AY
 
25 Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler İdari yaptırım karar tutanaklarına istinaden tahakkuk ve tahsilât işlemleri
1 AY
 
26 Düzetme işlemleri Hesap hatası-Vergilendirme hataları-Ölüm halinde cezanın kaldırılması-Ödenmeyen Geçici vergilerin terki işlemleri
7 GÜN